Meny
SEK
 • Leverans inom 3 arbetsdagar
 • 30 dagars återförsäkring
 • Gratis frakt på beställningar över 1050kr
 • Brett utbud av LED-lampor

Allmänna villkor

Innehåll 

1 - Definitioner

2 - Företagets identitet

3 - Omfattning

4 - Erbjudandet

5 - Avtalet

6 - Ångerrätt

7 - Konsumentens skyldigheter under ångerperioden

8 - Konsumentens ångerrätt och tillhörande kostnader

9 - Företagets skyldigheter i händelse av att kunden ångrar sitt köp

10 - Undantag från ångerrätten

11 - Priset

12 - Prestanda och extra garanti

13 - Leverans och hantering av beställningar

14 - Långfristiga transaktioner: villkor, uppsägning och förlängning

 15 - Betalning

16 - Klagomålsförfarande

17 - Dispyter

18 - Branschgaranti

19 - Kompletterande eller icke-standardvillkor

20 - Ändringar av Webshop Keurmerks allmänna villkor

 

1 - Definitioner

Begreppen som används i dessa allmänna villkor definieras enligt följande:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och sådana produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av företaget eller en tredje part baserat på en överenskommelse mellan tredje parten och företaget.
 2. Ångerperiod: perioden under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
 3. Konsument: en fysisk person som utövar aktiviteter andra än de som utgör personens verksamhet eller yrkesverksamheten.
 4. Dag: en kalenderdag.
 5. Digitalt innehåll: data som genereras och levereras i digital form.
 6.   Långtidskontrakt: ett avtal enligt vilket en part regelbundet levererar produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period.
 7. Hållbara datalagringsmedium: alla datalagringssätt – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företaget att lagra information som riktats till konsumenten eller företaget, på ett sätt som möjliggör framtida återvinning eller användning under en period kopplad till syftet med sådan information, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 8. Ångerrätt: konsumentens rätt att häva distansavtalet inom ångerperioden.
 9. Företag: en fysisk eller juridisk person som är en medlem av Stichting Webshop Keurmerk och erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster (eller tillgång till samma) genom distansförsäljning.
 10. Distansavtal: ett avtal som sluts mellan företaget och konsumenten i samband med ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, som omfattar, fram till och inkluderat tillfället när avtalet sluts, exklusive eller ytterligare användning av en eller flera tekniker för distanskommunikation.
 11. Ångerblankett: En ångerblankett i enlighet med europeiska standarder enligt bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.
 12. Tekniker för distanskommunikation: varje teknik som, utan att leverantören och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för ingående av ett avtal mellan dessa parter.

 

2 - Företagets identitet

Ledstores Europe B.V.

Adress: Schurenbergweg 5A, 1105 AP Amsterdam, Nederländerna

E-postadress: [email protected]

Handelskammarnummer: 67513247

Momsregistreringsnummer: NL857041496B01

Företagets kundtjänst kan kontaktas må-lö från 09:00 till 17:30 på följande telefonnummer: +31 020-2600008 

3 - Omfattning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden som gjorts av företaget och alla distansavtal mellan företaget och konsumenterna.
 2. Konsumenterna måste ha tillgång till dessa allmänna villkor innan ett distansavtal sluts. I situationer där detta inte är möjligt ska företaget ange under vilka villkor de allmänna villkoren kan konsulteras i företagets lokaler och göra klart att villkoren kan skickas till konsumenten så snart som möjligt, utan kostnad.
 3. I motsats till villkoren i föregående avsnitt kan dessa allmänna villkor göras tillgängliga för konsumenten på elektronisk väg innan avtalet sluts, om distansavtalet sluts på elektronisk väg, så att konsumenten enkelt kan lagra dem på ett hållbart datalagringsmedium. I situationer där detta inte är möjligt måste, innan distansavtalet sluts, klargöras var de allmänna villkoren kan konsulteras på elektronisk väg och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran, elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Där specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska punkterna två och tre tillämpas mutatis mutandis, och i händelse av en konflikt mellan de två uppsättningarna med villkor kan konsumenten åberopa de villkor som är mest fördelaktiga för konsumenten.

 

4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för särskilda villkor måste detta tydligt anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet ska bestå av en fullständig och korrekt beskrivning av produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad så att det är möjligt för konsumenten att göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företaget använder illustrationer måste de vara trogna representationer av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara fel och misstag i erbjudandet är inte bindande.
 3. Alla erbjudanden ska innehålla information som meddelar konsumenten om de rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av ett erbjudande.

 

5 - Avtalet

 1. I enlighet med villkoren i avsnitt 4 sluts avtalet när konsumenten godkänner erbjudandet och uppfyller de villkor som gäller.
 2. Om konsumenten godkänner erbjudandet på elektronisk väg ska företaget omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av detta godkännande inte bekräftats av företaget kan konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås på elektronisk väg ska företaget på lämpligt sätt se till att alla uppgifter som överförs är föremål för lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, samt säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala inköpen på elektronisk väg ska företaget vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Inom lagens gränser kan företaget vidta åtgärder för att säkerställa att konsumenten kan möta sina betalningsåtaganden och undersöka alla fakta och faktorer som är nödvändiga för att fatta ett välgrundat beslut vid slutande av distansavtalet. När ett test av denna typ ger företaget anledning att tro att det skulle vara olämpligt att sluta ett avtal kan företaget vägra att sluta ett avtal eller bifoga särskilda villkor för prestation, men måste ange skälen för detta.
 5. Senast vid leverans av produkten eller tillhandahållande av tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten, ska företaget lämna följande information, antingen skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett hållbart datalagringsmedium:

(a) den fysiska adressen för företagets verksamhet som konsumenten kan vända sig till med eventuella klagomål;

(b) villkoren enligt vilka konsumenten kan utöva sin ångerrätt och hur de kan göra detta, eller, i förekommande fall, en tydlig bekräftelse på att denna rättighet inte är tillgänglig;

(c) information om garantier och tjänster;

(d) priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet; samt i förekommande fall, kostnader för leverans- och betalningssättet, leveransen eller utförandet av distansavtalet;

(e) kraven för uppsägning av avtalet när avtalet har en bestämd tid som överstiger ett år eller är på
obestämd tid;

(f) en ångerblankett, om konsumenten har en ångerrätt.

 1. När det handlar om en långfristig transaktion gäller förordningarna i föregående avsnitt endast den första varusändningen.

 

6 - Ångerrätt

För produkter:

 1. Konsumenten har en ångerperiod på minst 14 dagar, under vilken konsumenten kan ångra ett avtal om försäljning av en produkt utan att ange en orsak. Företaget kan fråga om orsaken till ångrande men konsumenten är inte skyldig att avslöja orsaken/orsakerna.
 2. Ångerperioden som avses i avsnitt 1 börjar dagen efter det att konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten (andra än speditören), får produkten eller:

(a) om konsumenten har beställt mer än en produkt i samma sändning: dagen då konsumenten eller tredje parten som utsetts av konsumenten tar emot den sista produkten. Under förutsättning att konsumenten tydligt meddelas om detta i god tid före beställningsprocessen, kan företaget neka en order på mer än en produkt med olika leveranstider.

(b) om leveransen av en produkt består av fler än en sändning eller delar: den dag då konsumenten eller tredje parten som utsetts av konsumenten tar emot den sista sändningen eller delen.                       
(c) vid avtal för regelbundna sändningar av produkter under en viss tidsperiod: den dag då konsumenten eller tredje parten som utsetts av konsumenten tar emot den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras genom fysisk transport:

 1. Konsumenten kan ångra ett avtal om tjänster eller tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras genom fysisk transport inom 14 dagar utan att ange en orsak. Företaget kan fråga om orsaken till ångrande men konsumenten är inte skyldig att avslöja orsaken/orsakerna.
 2. Ångerperioden som avses i avsnitt 3 börjar dagen efter att avtalet sluts.

Förlängd ångerperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras genom fysisk transport i händelse av underlåtenhet att meddela om ångerrätt:

 1. Om företaget inte ger konsumenten information om konsumentens ångerrätt eller inte ger konsumenten standardformuläret för ångrande som krävs enligt lag, kommer ångerperioden att löpa i tolv månader efter utgången av den ursprungliga perioden, i enlighet med ovanstående avsnitt i artikeln om ångerrätt.
 2. Om företaget ger konsumenten den information som avses i föregående avsnitt inom tolv månader från startdatumet för den ursprungliga ångerperioden, kommer ångerperioden att upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten mottagit informationen.

 

7 - Konsumentens skyldigheter under ångerperioden

 1. Konsumenten ska behandla produkten och dess förpackning med omsorg under ångerperioden. Konsumenten ska endast packa upp produkten eller använda den i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens karaktär, funktioner och att den fungerar. Den underliggande principen i detta sammanhang är att konsumenten endast får använda och inspektera produkten på samma sätt som konsumenten skulle få göra det i en affär.
 2. Konsumenten är ensam ansvarig för minskning av produktens värde till följd av hantering av produkten på ett sätt som överskrider vad som tillåts i villkoren i punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för minskning av värdet på produkten om företaget inte tillhandahåller konsumenten information om konsumentens ångerrätt såsom krävs enligt lag i förväg eller vid tidpunkten när avtalet sluts.

 

8 - Konsumentens ångerrätt och tillhörande kostnader

 1. Om konsumenten åberopar sin ångerrätt måste konsumenten anmäla detta till företaget inom ångerperioden med hjälp av standardblanketten för ångrande eller annan entydig form av anmälan.
 2. Konsumenten måste returnera produkten per post eller personligen leverera det till företaget (eller dess företrädare) så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter anmälan som avses i punkt 1. Detta krävs inte om företaget erbjuder sig att hämta produkten. Konsumenten ska anses ha hållit sig till tidsfristen för att returnera produkten om konsumenten skickar tillbaka produkten innan ångerperioden har löpt ut.
 3. Konsumenten måste returnera produkten, inklusive alla tillbehör som medföljer, om möjligt i ursprungligt skick och ursprunglig förpackning, och i enlighet med företagets rimliga och tydliga instruktioner.
 4. Risken och bevisbördan för att ha utövat ångerrätten på rätt sätt och inom ångerperioden ligger hos konsumenten.
 5. Konsumenten måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företaget underlåter att meddela konsumenten om att denne måste stå för dessa kostnader, eller om företaget anger att det kommer att stå för kostnaderna själva, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för att returnera produkten.
 6. Om kunden ångrar sig efter att först uttryckligen ha bett om tjänsten som ska tillhandahållas, eller gas, vatten eller el som ska levereras även om de inte är ”paketerade” för försäljning i diskreta enheter eller volym, och fick tjänsten eller leveransen under ångerperioden, blir konsumenten skyldig företaget ett belopp i proportion till den del av skyldigheten som uppfylls av bolaget vid tidpunkten för ångerrätten i förhållande till efterlevnad av skyldigheten som helhet.
 7. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för kostnaden för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som ska levereras även om dessa inte är ”paketerade” för försäljning i diskreta enheter eller volym, eller leverans av fjärrvärme om:

(a) företaget inte ger konsumenten information om konsumentens ångerrätt eller om ersättning i händelse av att konsumenten ångrar sig eller inte tillhandahåller standardblanketten för ångrande, eller:

(b) om konsumenten inte uttryckligen har begärt leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme som ska
börja under ångerperioden.

 1. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för eventuella kostnader i samband med fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte medföljer på ett konkret datalagringsmedium om:

(a) konsumenten inte innan leveransen uttryckligen har meddelat sitt samtyckte till påbörjan av avtalet före utgången av ångerperioden;

(b) konsumenten inte godtog att denne skulle förlora sin ångerrätt på grund av givet tillstånd; eller

(c) företaget inte har bekräftat mottagandet av konsumentens uttalande. Om konsumenten utövar sin ångerrätt upphör alla tilläggsavtal enligt lagen.

 

9 - Företagets skyldigheter i händelse av att kunden ångrar sitt köp

 1. Om företaget erbjuder möjligheten att utöva ångerrätten på elektroniskt sätt ska företaget omedelbart bekräfta mottagandet av ångeranmälan.
 2. Företaget ska ersätta konsumenten alla kostnader, inklusive eventuella leveranskostnader som debiteras av företaget för den returnerade produkten, och göra det omedelbart eller inom 14 dagar från dagen efter det att konsumenten informerar om att de har ångrat sig. Enbart om bolaget erbjuder sig att hämta produkten själv, kan det skjuta upp återbetalningen tills mottagandet av produkten eller tills konsumenten visar att konsumenten har skickat tillbaka produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företaget ska använda samma betalningsmetod för ersättning som konsumenten har använt, förutom när konsumenten samtycker till en annan metod. Konsumenten kommer inte att debiteras för ersättningen.
 4. Om konsumenten väljer ett dyrare leveranssätt än det billigaste tillgängliga leveranssättet, behöver inte företaget ersätta de extra kostnaderna för att använda den dyrare metoden.

 

10 - Undantag från ångerrätten

Företaget kan utesluta följande produkter och tjänster från konsumentens ångerrätt, men endast när företaget tydligt fastställer detta i sitt erbjudande eller åtminstone i god tid innan avtalet sluts:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på de finansiella marknaderna som företaget inte kan påverka och som kan uppstå under ångerperioden;
 2. Avtal som sluts under en offentlig auktion. En offentlig auktion är en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företaget till konsumenten, som är personligen närvarande eller har möjlighet att närvara vid auktionen som övervakas av en auktionsförrättare, där anbudsgivare är skyldiga att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänstekontrakt efter slutförande av tjänsten, men enbart om:

(a) utförandet påbörjades med uttryckligt tillstånd av konsumenten; och

(b) konsumenten har godtagit att denne kommer att förlora sin ångerrätt när företaget har slutfört utförandet av kontraktet;

 1. Avtal för tjänster för att tillhandahålla boende, där kontraktet avser ett visst datum eller tid för utförandet och en annan användning än boende, transport av varor, hyrbil och catering;
 2. Avtal om användning av fritiden där kontraktet avser ett visst datum eller tid för utförande av densamma;
 3. Produkter skräddarsydda för konsumenten, som inte är färdigtillverkade och tillverkas baserat på särskilda krav eller ett beslut som fattats av konsumenten, eller produkter som tydligt är avsedda för en viss person;
 4. Färska varor eller produkter med en begränsad hållbarhetstid;
 5. Förseglade produkter som inte är lämpliga att returneras för att skydda människors hälsa eller hygien, när tätningen har brutits efter leveransen;
 6. Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligen har blandats med andra produkter efter leverans;
 7. Alkoholhaltig dryck med ett överenskommet pris vid tidpunkten när avtalet sluts, även om leveransen endast kan göras efter en period på 30 dagar och det nuvarande värdet är beroende av fluktuationer på marknaderna där företaget inte har något inflytande;
 8. Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram när förseglingen har brutits efter leveransen;
 9. Tidningar eller tidskrifter med undantag av abonnemang på dessa;
 10. Leverans av digitalt innehåll annat än på ett konkret datalagringsmedium om:

(a) utförandet påbörjades med uttryckligt tillstånd från konsumenten; och

(b) konsumenten har uppgett att denne har förlorat sin ångerrätt genom att göra detta.

 

11 - Priset

 1. Priserna på produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds ska inte höjas under giltighetstiden som anges i erbjudandet förutom när priserna förändras till följd av förändringar i momssatsen.
 2. I motsats till villkoren i föregående punkt kan företaget erbjuda produkter eller tjänster med priser kopplade till fluktuationer på de finansiella marknaderna där företaget inte har något inflytande över prisernas fluktuation. Faktumet att dessa priser är kopplade till fluktuationer och att alla angivna priser därför endast bör användas som riktpriser ska anges i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser.
 4. Prishöjningar tre månader efter avtalets ingång är tillåtna endast om företaget har fastställt detta och:

(a) de är resultatet av lagar eller förordningar, eller

(b) konsumenten har rätt att säga upp avtalet innan prisuppgången träder i kraft.

 1. Priserna på varor eller tjänster som anges i erbjudandet är inklusive moms.

 

12 - Prestanda och extra garanti

 1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med villkoren i avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav avseende soliditet och/eller användbarhet och alla befintliga lagbestämmelser och/eller statliga regler som gäller vid tidpunkten när avtalet sluts. Företaget garanterar även att produkten är lämplig för annat än ”normal användning” när så är överenskommet.
 2. Varje extra garanti som erbjuds av företaget, dess leverantör, tillverkaren eller importören får under inga omständigheter begränsa konsumentens lagstadgade rättigheter enligt avtalet som konsumenten kan tillämpa när företaget visar sig vara i strid med avtalet.
 3. Varje extra garanti innehåller skyldigheter som vilar på företaget, dess leverantör, importören eller tillverkaren av produkten, överlåtna i de särskilda konsumenträttigheterna som sträcker sig längre än vad som krävs enligt lag i händelse av att företaget, leverantören, importören eller tillverkaren av produkten visar sig vara i strid med avtalet.

 

13 - Leverans och hantering av beställningar

 1. Företaget ska ta största möjliga hänsyn vid mottagning och bearbetning av produktbeställningar samt begäran om tillhandahållande av tjänster.
 2. Platsen för leverans är den adress som konsumenten uppger till företaget.
 3. Med hänsyn till villkoren i artikel 4 i dessa allmänna villkor, ska företaget bearbeta accepterade beställningar utan dröjsmål och inte överskrida en tidsram på 30 dagar, förutom när ett annat leveransdatum har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan behandlas eller endast behandlas delvis, ska konsumenten underrättas om detta inom 30 dagar efter beställningen i fråga. I sådana fall får konsumenten säga upp avtalet utan kostnad och kan begära kompensation för eventuella förluster.
 4. Efter uppsägning enligt villkoren i föregående avsnitt ska företaget omedelbart återbetala det belopp som betalades av konsumenten.
 5. Risken för skador och/eller förlust av produkter vilar hos företaget fram till tidpunkten för leverans till kunden eller en representant utsedd av konsumenten i förväg, förutom när ett annat arrangemang uttryckligen har avtalats.

 

14 - Långfristiga transaktioner: villkor, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som tecknats på obestämd tid för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tillhandahållande av tjänster när som helst under förutsättning av de överenskomna reglerna för uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett visstidsavtal för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tillhandahållande av tjänster när som helst från och med slutet av den bestämda tiden under förutsättning av de överenskomna reglerna för uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.
 3. När det gäller avtal som avses i de föregående avsnitten kan konsumenten:

- meddela om uppsägning när som helst snarare än att vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller inom en viss tidsperiod;

- meddela om uppsägning åtminstone på samma sätt som avtalet slöts;

- meddela om uppsägning inom samma uppsägningstid som bolaget har fastställt för sig själv.

Förlängning:

 1. Ett tidsbundet avtal som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el), eller vanligt tillhandahållande av tjänster, får inte förlängas eller förnyas för en viss tid underförstått.
 2. I motsats till villkoren i föregående avsnitt kan ett tidsbegränsat kontrakt för regelbunden leverans av dagliga eller veckovisa tidningar och tidskrifter underförstått förlängas i en viss tid upp till högst tre månader om konsumenten har möjlighet att säga upp avtalet vid slutet av den förlängda perioden under förutsättning av en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett tidsbundet avtal om regelbunden leverans av produkter eller tjänster kan underförstått förlängas på obestämd tid endast om konsumenten har möjlighet att avsluta det när som helst, under förutsättning av en uppsägningstid på högst en månad. I händelse av ett avtal för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter, men med en frekvens på mindre än en gång per månad, ska uppsägningstiden vara högst tre månader.
 4. Ett korttidskontrakt för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter som ett introduktionserbjudande (en prov- eller introduktionsprenumeration) får inte förlängas underförstått. Kontrakt av detta slag avslutas automatiskt när prov-/introduktionsperioden går ut.

Varaktighet:

 1. När ett avtal har en fast tid på över ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst under förutsättning av en uppsägningstid på högst en månad, förutom när uppsägning i förväg av den överenskomna bestämda tiden vore orimligt eller orättvist.

 

15 - Betalning

 1. Om inte annat anges i avtalet eller kompletterande villkor, måste konsumenten betala eventuella belopp inom 14 dagar från början av ångerperioden eller, i brist på en ångerperiod, inom 14 dagar efter att avtalet sluts. När det handlar om ett kontrakt för tillhandahållande av tjänster börjar perioden dagen efter den dag då konsumenten får en bekräftelse av avtalet.
 2. När produkter säljs till konsumenter får de inte under några omständigheter krävas på avbetalningar som överstiger 50 %. Om en avbetalning angetts kan konsumenterna inte genomdriva några rättigheter i samband med behandling av produkt(er) som beställs eller tjänst(er) som begärts förrän den avtalade avbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenterna är skyldiga att omedelbart meddela företaget om eventuella fel i betalningsuppgifterna som har tillhandahållits.
 4. Om konsumenten inte uppfyller tidsfristen för betalning(ar), ska företaget skicka en påminnelse och bevilja konsumenten ytterligare 14 dagar att fullgöra betalningen. Om konsumenten fortfarande skulle vara i skuld efter denna andra tidsfrist på 14 dagar, kan företaget ta ut lagstadgad ränta på det obetalda beloppet, plus rimliga utomrättsliga indrivningskostnader som uppstår. Indrivningskostnaderna som avses får inte vara mer än: 15 % för skuldbelopp på upp till 2 500 €; 10 % för nästa 2 500 € och 5 % för nästa 5 000 €, med ett lägsta belopp på 40 €. Företaget kan minska beloppen och procentsatserna efter eget gottfinnande.
 5. Om du är en ny kund granskar vi din kreditinformation. Observera att detta kan leda till att din beställning försenas.

 

16 - Klagomålsförfarande

 1. Företaget bör ha ett klagomålsförfarande som har tillkännagivits i tillräcklig utsträckning, och bör behandla klagomål enligt detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål på genomförandet av kontraktet ska rapporteras till företaget, tydligt och i sin helhet, inom rimlig tid efter att bristfälligheter har identifierats.
 3. Klagomål till företaget bör besvaras inom en period på 14 dagar räknat från dagen för mottagandet. När ett klagomål kräver en betydligt längre behandlingstid bör företaget besvara klagomålet inom tidsgränsen på 14 dagar, samt bekräfta mottagandet och ge en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer omfattande svar.
 4. Klagomål som angår en av företagarens produkter eller tjänster kan också uppges via ett klagomålsformulär på Stichting Webshop Keurmerks webbplats (http://keurmerk.info/Home/MisOFFOfKlacht). Klagomålet kommer sedan att vidarebefordras både till företaget i fråga samt till organisationen Stichting Webshop Keurmerk.
 5. I händelse att klagomålet inte löses till ömsesidig belåtenhet inom en rimlig tidsperiod eller tre månader efter inlämnat klagomål, betraktas klagomålet som en dispyt.

 

17 - Dispyter

 1. På avtal mellan företaget och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller för tillämpas enbart nederländsk lag.
 2. Med förbehåll för ovanstående bestämmelser kan konsumenten hänvisa tvister angående ingående eller utförande av kontrakt som rör produkter eller tjänster som företaget måste leverera eller redan har levererat, till följande adress: Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).
 3. En tvist behandlas av tvistkommittén endast om konsumenten har lämnat sitt klagomål till företagaren inom rimlig tid.
 4. Tvisten bör lämnas skriftligen till tvistkommittén senast tolv månader efter det att tvisten har uppstått.
 5. Om konsumenten vill lämna en tvist till tvistkommittén är företagaren bunden av detta val. Om näringsidkaren vill ta tvisten till tvistkommittén måste konsumenten inom fem veckor efter näringsidkarens skriftliga begäran skriftligen ange om denne önskar eller vill att tvisten ska hanteras av den behöriga domstolen. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom en period på fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till den behöriga domstolen.
 6. Tvistkommittén fattar ett beslut enligt de villkor som anges i tvistkommitténs bestämmelser (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslut som fattas av tvistkommittén är bindande.
 7. Tvistkommittén kommer inte att behandla en tvist, eller kommer att upphöra med behandlingen, om företagaren har beviljats ett moratorium, konkurs eller har avslutat sin affärsverksamhet innan en tvist har behandlats av kommittén genom förhandling och en slutlig dom har getts.
 8. Om en annan tvistkommitté, erkänd av eller anknuten till Stichting Geschillencommissies voor Consortenzaken (SGC) [stiftelsen för tvistkommittéer gällande konsumentfrågor] eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) [klagomyndigheten för finansiella tjänster], är behörig för tvister som huvudsakligen gäller försäljning eller tillhandahållande av fjärrtjänster, är Webshop Keurmerks tvistkommitté företrädesvis behörig. I alla andra tvister är den andra tvistkommittén, erkänd av eller ansluten till SGC eller Kifid, behörig.

 

18 - Branschgaranti

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterar att stiftelsens medlemmar uppfyller tvistkommitténs bindande yttrande, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande yttrandet till domstolen för granskning inom två månader. Denna garanti återupplivas om det bindande yttrandet har upprätthållits efter att ha granskats av domstolen och domen således har blivit slutgiltig. Stichting Webshop Keurmerk betalar konsumenten upp till 10 000 euro per bindande yttrande. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande yttrande betalas 10 000 euro. Webshop Keurmerk är skyldig att säkerställa att medlemmen följer det bindande yttrandet.
 2. För att denna garanti ska tillämpas krävs att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Stichting Webshop Keurmerk och att denne överför sitt krav gentemot företagaren till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran gentemot företagaren uppgår till mer än 10 000 euro, erbjuds konsumenten möjligheten att överföra sin fordran för den resterande ersättningen till Stichting Webshop Keurmerk, varefter denna organisation i eget namn och på egen bekostnad kommer att försöka erhålla betalning och kompensation till konsumenten i enlighet med dennes rättigheter.

 

19 - Kompletterande eller icke-standardvillkor

Kompletterande villkor som skiljer sig från villkoren i dessa allmänna villkor får inte ha en negativ inverkan på konsumenterna och måste anges skriftligen eller på ett sådant sätt så att de kan sparas av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt datalagringsmedium.

 

20 - Ändringar av Webshop Keurmerks allmänna villkor

 1. Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor förutom i samråd med Consumentenbond (konsumentföreningen).
 2. Ändringar av dessa villkor gäller först efter att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att, beträffande lämpliga ändringar, den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten har företräde under erbjudandets giltighetstid.

Adress:

Stichting Webshop Keurmerk

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam, Nederländerna

 

Bilaga I: Ångerblankett

Ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet)

 • Information om näringsidkaren: [Företagets namn]

[Företagets geografiska adress]

[Faxnummer (i förekommande fall)]

[Företagets e-postadress]

 

 • Jag/Vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor: [produktspecifikation] *
 • leveransen av följande digitala innehåll [specifikation av digitalt innehåll] *
 • utförandet av följande tjänster [tjänstespecifikation] *
 • Beställdes * / Mottogs * [datumet när tjänsterna beställdes eller produkterna mottogs] *
 • [Konsumentens namn]
 • [Konsumentens adress]
 • [Konsumentens underskrift] (gäller endast pappersblankett)

*) Raderas och/eller kompletteras vid behov.

Välj språk
Välj valuta
KR

Nyligen tillagda

Totalt exkl. moms
SEK 0,00
Beställ ännu för SEK 1.050,00 för att få gratis frakt
0
Jämför
Jämför

Denna produkt har lagts till din varukorg!